"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
9 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" และได้เข้ารับมอบโล่รางวัลผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ AA
 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร ภูจอมจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมร่วมแสดงพลังสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ITA AWARDS 2020 จากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่รางวัลเกียรติยศให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับดีเยี่ยม AA คะแนน 97.00 และได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 9 ของประเทศ ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี